Kennismaken

Privacystatement Vice Versa Gelderland

De Stichting Vice Versa Gelderland

Het privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Vice Versa Gelderland, een stichting met statutaire zetel te Arnhem, kantoorhoudende aan de Wessel Couzijnhof 19 te 6836 WB Arnhem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09098637 met vermelding RSIN 806510961, hierna aan te duiden als Vice Versa Gelderland.

Verwerking van persoonsgegevens door Vice Versa Gelderland

Voor Vice Versa Gelderland is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Vice Versa Gelderland respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat jouw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Doeleinden van de verwerking

Jouw persoonsgegevens worden door Vice Versa Gelderland verwerkt voor de volgende doeleinden: 
1. het voeren van de administratie en andere activiteiten van intern beheer; 
2. het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen; 
3. om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen; 
4. om je te informeren over nieuwe diensten van Vice Versa Gelderland; 
5. de afhandeling van jouw aanvraag tot informatie; 
6. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die je per e-mail worden toegezonden; 
7. voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Vice Versa Gelderland; 
8. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht; 
9. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole. 

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in: ­ 
- de door jou gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a AVG); ­ 
- de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Vice Versa Gelderland of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG). 

Voor de hiervoor als 1, 2, 4, 6 en 7 genummerde doeleinden beroept Vice Versa Gelderland zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van Vice Versa Gelderland is in die gevallen in het volgende gelegen: 
- het (marketing)belang van de organisatie. 

Je kunt je tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vind je verderop in het statement.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij je om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Vice Versa Gelderland niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. 

Vice Versa Gelderland verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer: 
- je jouw voorafgaande toestemming hebt gegeven voor de betreffende verstrekking; of 
- Vice Versa Gelderland wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken. 

Bijzondere persoonsgegevens

Tijdens bijeenkomsten van Vice Versa Gelderland kunnen foto’s gemaakt worden. Portretten en foto’s waarop personen herkenbaar zijn vallen onder bijzondere persoonsgegevens. Deze kunnen in het belang van Vice Versa Gelderland gebruikt worden op de openbare website, in de interne nieuwsbrief, op social media, voor marketingdoeleinden (zoals advertenties en folders) en voor archiefdoeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Vice Versa Gelderland maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. 

Bewaartermijn

Jouw gegevens worden na beëindiging van jouw lidmaatschap gedurende één jaar bewaard. 

Beveiliging van persoonsgegevens

Vice Versa Gelderland zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Jouw rechten

Op grond van de wet heb je diverse rechten. We zetten de rechten voor je op een rijtje. 

Inzagerecht 
Je hebt het recht de door Vice Versa Gelderland verwerkte persoonsgegevens in te zien. 

Correctie- en verwijderingsrecht 
Je hebt het recht gegevens te laten wijzigen of verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. 

Recht van bezwaar 
Het recht van bezwaar houdt in dat je vanwege jouw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Je hebt dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) jouw toestemming, (2) het op jouw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van jezelf of anderen. 

Wanneer je bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens om je te informeren over activiteiten van Vice Versa Gelderland en soortgelijke ('direct marketing') verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Jouw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt. 

Wanneer je bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van jouw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan jouw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Vice Versa Gelderland om aan te tonen dat we, ondanks jouw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in jouw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken. 

Recht op beperking 
Je hebt onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Vice Versa Gelderland de verwerking van de gegevens tijdelijk 'bevriest'. Je kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar je geen verwijdering wenst, (3) indien Vice Versa Gelderland de gegevens niet langer nodig heeft terwijl je de gegevens nog wel nodig hebt voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid 
Je hebt het recht om de door jou aan Vice Versa Gelderland verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens van jou die wij verwerken op grond van jouw toestemming of een met jou gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). Je bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. 

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan je de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens jou verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden. 

Uitoefening van de rechten 
Het uitoefenen van de rechten is voor jou kosteloos, behoudens misbruik. Je oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Termijnen Wij zullen jouw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt tot in totaal drie maanden. 

Identificatie 
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van jouw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we je dan ook op voorhand een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te zenden. 

Individuele afweging bij ieder verzoek 
We wijzen je erop dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar maken. 

Je kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Toezichthouder

Het staat je verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen

Het staat je verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de Vice Versa Gelderland. Vice Versa Gelderland kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacystatement. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over dit privacystatement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van jouw wettelijke rechten, dan kun je contact met ons opnemen via info@viceversagelderland.nl.

Kennismaken

Wil je een bijeenkomst bijwonen?
Vul het contactformulier in, dan nemen wij contact met je op. 

Meld je hier aan

Lidmaatschap

Wil je lid worden?
Vul het contactformulier in, dan nemen wij contact met je op. 

lid worden